توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال،و برای چمن مصنوعی تالار از ،از چمن 15 میلیمتر اسپرت به متراژ 360 متر مربع استفاده شده است که فاصله بین سنگ ها 10 سانتی متر و عمق کار از لب سنگ تا کف کار 2 سانتی متر میباشد..