پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال

برای زمین استاندارد فوتبالی به متراژ 800 متر مربع ،شهریار،روستای رضی آباد

در این پروژه از 800 متر مربع چمن مصنوعی 50 میلیمتر مونوفیلامنت استفاده شده است.

برای طراحی چمن مصنوعی فوتبالی این پروژه ،داخل کادر به صورت تیره و روشن (آرژانتینی)و حاشیه زمین به صورت ملانژ طراحی شده است.