پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال

برای زمین استاندارد فوتبالی به متراژ 1000 متر مربع ،استان اهواز

در این پروژه از 1000 متر مربع چمن مصنوعی 50 میلیمتر مونوفیلامنت استفاده شده است.

برای طراحی چمن مصنوعی فوتبالی این پروژه ،داخل کادر به صورت تیره و روشن (آرژانتینی)و حاشیه زمین به صورت ملانژ طراحی شده است.