توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی مدرسه 

لوکیشن: صالحیه تهران

در این پروژه چمن مصنوعی مدارس، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر آرنیکا، به متراژ 120 متر مربع استفاده شده است.