در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی بین سنگ  به متراژ 20 متر مربع از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال و از چمن مصنوعی 15 میلیمتر راشا ، به متراژ 20 متر مربع برای چمن مصنوعی دور استخر استفاده شده است.