توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی بین سنگ

لوکیشن: عباس آباد کرج

در این پروژه چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 30 متر مربع استفاده شده است.