توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی باغ و باغچه

برای باغچه شخصی

لوکیشن:ورامین

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین درخت باغچه، بعد از اجرای سیمان از چمن 15 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 140 متر مربع استفاده شده است.