توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی تالار و باغ تالار ، از چمن مصنوعی اسپیرال 25 میلیمتر، به متراژ 220 مترمربع استفاده شده است.