توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی فضای سبز شهری ، از چمن مصنوعی اسپیرال 25 میلیمتر، به متراژ 40 مترمربع استفاده شده است.