توضیحات کلی پروژه

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی حیاط و چمن مصنوعی باغچه  ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 30 متر مربع استفاده شده است.