توضیحات کلی پروژه

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 70 متر مربع استفاده شده است.