توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی بین سنگ

لوکیشن:رودهن،روستای خورین

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال در قسمت های روف گاردن،بین سنگ،داخل باغچه و محوطه سبز، به متراژ 150 متر مربع استفاده شده است.