توضیحات کلی پروژه

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر آرنیکا، به متراژ 170 متر مربع استفاده شده است.