توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی بین سنگ

لوکیشن:رودهن،روستای مهرآباد

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 120 متر مربع استفاده شده است که فاصله بین سنگ ها 10 سانتی متر و عمق کار از لب سنگ تا کف کار 2 سانتی متر میباشد..