توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی بین سنگ

لوکیشن: شرکت پارس نیرو تابلو،رباط کریم

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر راشا، به متراژ 150 متر مربع استفاده شده است.