توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر اسپیرال،به صورت ترکیبی بین سنگ و یک تکه استفاده شده است.